Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
loader

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα του www.wind.gr (στο εξής η «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «WIND») προκειμένου για την παροχή πληροφοριών και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας. 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Η WIND δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η WIND δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η WIND αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη WIND ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της WIND. Η WIND επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της WIND.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

 • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο
 • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη
 • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων
 • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της WIND 

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την WIND έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη WIND για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ WIND

H WIND καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η WIND δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή. Η WIND καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η WIND δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η WIND λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των ιστοσελίδων της και την ακεραιότητα του περιεχόμενου αυτών. Ωστόσο η WIND δηλώνει ρητά ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη στις περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κακόβουλων επιθέσεων ή εφόσον εντοπίσει έτερη παρά το νόμο δραστηριότητα και δικαιούται να λαμβάνει κατά την απόλυτη κρίση της οιαδήποτε μέτρα προστασίας, ελεγχόμενης πρόσβασης ή ακόμα και να διακόπτει την πρόσβαση, σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα.

Ανωτέρα βία: Η WIND δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.

 

"ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ" (HYPERLINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEBSITES).

Η WIND δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης/χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.


ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WIND, όπως ισχύει επικαιροποιημένη, ακολουθώντας τον https://www.wind.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/ .

Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων τρίτων στην Ιστοσελίδα, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνομα, Επίθετο, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλικία, Διεύθυνση), ο χρήσης/επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της WIND για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Η WIND δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται οποτεδήποτε από τη WIND, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.


ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - DOWNLOAD - ΧΡΗΣΗ

Τα ψηφιακά φωνογραφήματα (τραγούδια και εν γένει μουσικά έργα), όπως επίσης και τα εικαστικά που εμφανίζονται και τα συνοδεύουν (εικόνες, εξώφυλλα, φωτογραφίες, κ.λπ.) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Προμηθευτές του Περιεχομένου του Δικαιούχου (πχ Δισκογραφικές Εταιρείες), οι οποίοι έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα στον Δικαιούχο να τα εκμεταλλεύεται, πωλεί και διανέμει μέσω της Ιστοσελίδας. Οι Αγορασμένοι Τίτλοι, που παρέχονται νομίμως από τη WIND στους νόμιμους χρήστες αυτών με τη διαδικασία του download, αποτελούν ιδιοκτησία των ως άνω Προμηθευτών Περιεχομένου (π.χ. Δισκογραφικών Εταιρειών) και διατίθενται στον τελικό χρήστη για προσωπική του και μόνο χρήση. Ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να αναπαραγάγει ελεύθερα και για αυστηρά προσωπική του χρήση, ιδιωτική και όχι εμπορική, τα αγορασθέντα από αυτόν ψηφιακά φωνογραφήματα, να τα αποθηκεύει και εγγράφει (για προσωπική και μόνο χρήση του) στις ηλεκτρονικές συσκευές του, στον σκληρό δίσκο (hard disc) του υπολογιστή του ή σε άλλο αποθηκευτικό σταθερό φορέα (cd, dvd, floppy disc, storage devices, digital players, media players, iPod, mp3 players κ.α.). Απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλη αντιγραφή, αναπαραγωγή, περαιτέρω διανομή, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.), δημόσια εκτέλεση, ηχογράφησή των εν λόγω ψηφιακών φωνογραφημάτων καθώς και των δειγμάτων προεπισκόπησής τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των Προμηθευτών Περιεχομένου/Νόμιμων Δικαιούχων. Τα ψηφιακά φωνογραφήματα προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η παραβίαση της οποίας δύναται να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και ποινικών κυρώσεων.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την WIND που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών WIND 13800 (με χρέωση) ή 80005001380 (για βλάβες και παράπονα χωρίς χρέωση) από κινητό WIND ή 693 5601260*.

E-mail: crm@wind.gr 
Έδρα: Λ.ΑΘΗΝΩΝ 106 – ΤΚ 10442- ΑΘΗΝΑ- ΕΛΛΑΔΑ

* Τις χρεώσεις των ως άνω αριθμών μπορείτε να τις πληροφορηθείτε από την Ιστοσελίδα και από τον επίσημο τιμοκατάλογο της WIND 

 

 

Όροι χρήσης Ιστοσελίδας Q, Chat & Date

Α) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Q
Β) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
CHAT
Γ) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
DATE

Γενικές Πληροφορίες
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. 
Η ΙΔΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ,
  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΗΣ Q και WIND ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (LINK) ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ.

 

Α. Όροι χρήσης Ιστοσελίδας Q

Ο κάθε χρήστης ή επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και αποκτά πρόσβαση  στις πληροφορίες της αυτής της ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη, η οποία λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από αυτή, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συναινεί με τους κατωτέρω όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου, των κειμένων, των συμβόλων, των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των αρχείων και των περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Η ιστοσελίδα του www.wind.gr/q  (στο εξής η «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Q») προκειμένου για την παροχή πληροφοριών και την πρόσβαση σε υπηρεσίες για τους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας. 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας. Όμως, η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. 

Η Q δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες και δεν δεσμεύεται νομικά εάν κάποιος κατά παρέκκλιση κάνει χρήση των υπηρεσιών και προξενήσει ζημιά σε τρίτους ή στον εαυτό τους.

Η Q διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια της ιστοσελίδας, να αλλάζει το περιεχόμενό της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και με μόνες τις παρακάτω αναφερόμενες διατυπώσεις. Η πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω τροποποιήσεων θα γίνεται με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο της www.wind.gr/q με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

Επιπλέον η εταιρία Q δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστική τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και επουσιώδη) και οποιαδήποτε στιγμή. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Q αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή ή διακοπή.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.


Περιορισμός της ευθύνης που απορρέει από το site και τη διαχείρισή του.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Q ή τυχόν τρίτος διαχειριστής  της ιστοσελίδας για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόοδο της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής.

 Επίσης η διαχείριση της ιστοσελίδας  δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη ,σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στην ιστοσελίδα ή στις υπηρεσίες αυτής ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες/μέλη/χρήστες με την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Q, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη διαμόρφωση συγκεκριμένων αλλαγών, είτε οιαδήποτε αποζημίωση.

Η Q δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων της παρούσας ιστοσελίδας και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό  της σχετικής ευθύνης από τη χρήση αυτών των ιστοσελίδων και των περιεχομένων τους.

Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει (ελαφράς ή ακόμη και βαριάς) αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της δεν ευθύνεται για
Α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (τόσο έναντι της Q όσο έναντι των τρίτων) προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, η Q ή/και η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατό και το ταχύτερα τεχνικά εφικτό. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή περιπτώσεις Trojan ή κακόβουλου Spam από τρίτους και ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβαση του μέλους ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την χρήση από αυτό και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.

Γ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη/μέλους δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους ο χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.

Δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ε) για το ότι ο δικτυακός  τόπος και οι ιστοσελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή  του χρήστη. Ο κάθε χρήστης/μέλος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού ή trojan.

Σε κάθε περίπτωση  η Q δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του χρήστη/ μέλους ή επισκέπτη   και γενικά του συστήματός του για  οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του  στην ιστοσελίδα ή χρήσης της υπηρεσίας chat ή άλλων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών»,  υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών συνδέσμων. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση / μέλους, ο κάθε επισκέπτης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες , οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

Η Q ή/και η διαχείριση της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή με τα οποία συνδέεται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη Q  ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. 

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Q. Η Q επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή/ ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Q.

Για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί δια της παρούσης ιστοσελίδας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε  η ζημία ή η ηθική βλάβη. 

Ο επισκέπτης - χρήστης-μέλος των ιστοσελίδων,  εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση από αυτόν τον ίδιο οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική διένεξη, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχετική ζημιά της Q, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί παρέμβαση υπέρ της Q, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό, επιδικαστεί εκ του λόγου αυτού υπέρ τρίτου, και σε βάρος της Q. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα της Q, να διακόπτει την χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας  και των υπηρεσιών κινητής αν ο χρήστης-μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγεγραμμένους όρους.

Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., η Q πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: 

α) Να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
β) Να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-μέλους, χωρίς καμία προηγούμενη  ενημέρωσή του.
γ) Να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την  άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον , και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

 • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
 • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/ συναλλακτικά ήθη.
 • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.
 • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Q.
 • Να αντιγράψουν τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημιουργώντας κλεψίτυπα αντίγραφα.
 • να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 • Να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 • Να καταχωρήσουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

Η Q διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει το χρήστη, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του, εάν  κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή παραβεί κάποιον από τους όρους του παρόντος κειμένου .
Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή και χρήση εικόνων άλλων προσώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, παραποίηση και επεξεργασία φωτογραφιών άλλων προσώπων χωρίς την συναίνεση των απεικονιζομένων και ούτω καθεξής.

Ο χρήστης/ επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως την Q έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει τη Q για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ Q

H Q θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Q δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής ή/και του περιεχομένου και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή.

Ανωτέρα βία: Η Q δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, ραγδαίας υποτίμησης νομίσματος ή υπερβολική αύξηση του τιμαρίθμου κ.λπ. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου.


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
Τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα, καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών, δύνανται να αντικαθίστανται/τροποποιούνται/καταργούνται οποτεδήποτε από τη Q, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα συμβάσεων που εμπεριέχονται σε αυτήν.


ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - DOWNLOAD - ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όσον αφορά τα τραγούδια τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στις δισκογραφικές εταιρίες. Συνεπώς, όποιος κάνει κακή χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με αντιγραφή,  κοινή χρήση και διάθεση χωρίς να έχει εξασφαλίσει τη σχετική άδεια για μια τέτοια ενέργεια θα έρθει αντιμέτωπος με την Ελληνική δικαιοσύνη για τα ζητήματα της «πειρατείας» και της προστασίας έργων πνευματικής δημιουργίας.

Πρέπει να τονιστεί ότι η Q έχει εξασφαλίσει από τη μεριά της τις απαιτούμενες άδειες για τη φιλοξενία στην ιστοσελίδα της τέτοιου περιεχομένου.

Ειδικότερα, τα ψηφιακά φωνογραφήματα (τραγούδια και εν γένει μουσικά έργα), όπως επίσης και τα εικαστικά που εμφανίζονται και τα συνοδεύουν (εικόνες, εξώφυλλα, φωτογραφίες, κ.λπ.) ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στους Προμηθευτές του Περιεχομένου του Δικαιούχου (πχ Δισκογραφικές Εταιρείες), οι οποίοι έχουν παραχωρήσει το δικαίωμα στον Δικαιούχο να τα εκμεταλλεύεται, πωλεί και διανέμει μέσω της Ιστοσελίδας. Οι Αγορασμένοι Τίτλοι, που παρέχονται νομίμως από τη Q στους νόμιμους χρήστες αυτών με τη διαδικασία του download, αποτελούν ιδιοκτησία των ως άνω Προμηθευτών Περιεχομένου (π.χ. Δισκογραφικών Εταιρειών) και διατίθενται στον τελικό χρήστη για προσωπική του και μόνο χρήση. Ο νόμιμος χρήστης δικαιούται να αναπαραγάγει ελεύθερα και για αυστηρά προσωπική του χρήση, ιδιωτική και όχι εμπορική, τα αγορασθέντα από αυτόν ψηφιακά φωνογραφήματα, να τα αποθηκεύει και εγγράφει (για προσωπική και μόνο χρήση του) στις ηλεκτρονικές συσκευές του, στον σκληρό δίσκο (hard disc) του υπολογιστή του ή σε άλλο αποθηκευτικό σταθερό φορέα (cd, dvd, floppy disc, storage devices, digital players, media players, iPod, mp3 players κ.α.). 

Απαγορεύεται αυστηρά κάθε άλλη αντιγραφή, αναπαραγωγή, περαιτέρω διανομή, διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου και αυτόν της διάθεσης μέσω του διαδικτύου (Internet) σε ανοικτό ή κλειστό forum, ιστοσελίδα, internet site, peer-to-peer κ.λ.π.), δημόσια εκτέλεση, ηχογράφησή των εν λόγω ψηφιακών φωνογραφημάτων καθώς και των δειγμάτων προεπισκόπησής τους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των Προμηθευτών Περιεχομένου/Νόμιμων Δικαιούχων. Τα ψηφιακά φωνογραφήματα προστατεύονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η παραβίαση της οποίας δύναται να συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, και ποινικών κυρώσεων.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Q που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.


Β. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CHAT

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της «Υπηρεσίας», καθώς η εγγραφή στη συγκεκριμένη υπηρεσία σημαίνει πλήρη αποδοχή και δέσμευση ως προς τη σύννομη και σωστή χρήση της. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους δεν θα πρέπει να προχωρήσετε στην εγγραφή στην εν λόγω υπηρεσία. Νοείται ότι εάν συνεχίσετε με τη διαδικασία εγγραφής και/ή κάνετε χρήση της Υπηρεσίας ότι αποδέχεστε ρητώς τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η «Υπηρεσία» απευθύνεται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών. 


Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας 

Οι συγκεκριμένοι όροι & προϋποθέσεις ισχύουν για την «Υπηρεσία SMS Chat» της Q όπως αυτή περιγράφεται στη διεύθυνση: www.wind.gr, και όπως ενημερώνεται από καιρού εις καιρόν (εφεξής καλούμενη «Υπηρεσία»).

Η υπηρεσία παρέχεται από την WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (εφεξής Q) σε συνεργασία με την εταιρία «Μ-ΣΤΑΤ Α.Ε» (εφεξής «Μ-ΣΤΑΤ») σε όλους τους συνδρομητές συμβολαίου και στους χρήστες καρτοκινητής τηλεφωνίας της Q εφεξής «Χρήστες». Η πρόσβαση του χρήστη στην Υπηρεσία παρέχεται μέσω SMS κάνοντας χρήση του αριθμού 19001. Η χρέωση της αποστολής μηνυμάτων στο πενταψήφιο 19001 είναι € 0,15/SMS. Στην τιμή  δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ (τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν αλλαγών/μεταβολής των τιμών κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των χρηστών).

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με το κινητό του τηλέφωνο και MSISDN του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Q για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται, καθώς και για κάθε, ακόμα και πιθανή, παραβίαση ασφαλείας. 

Οι πληροφορίες για άλλους χρήστες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση ή λαμβάνει κατά τη χρήση της “Υπηρεσίας” εισάγονται από τους εν λόγω χρήστες. Η Q δεν επανεξετάζει ούτε επαληθεύει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ενδέχεται να μην είναι αληθείς και ολοκληρωμένες. Επειδή οι πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης από επιλογή του (η καταχώρηση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική) ενδέχεται να είναι προσβάσιμες και σε άλλους χρήστες, ο συνδρομητής θα πρέπει να εισάγει πληροφορίες για τις οποίες είναι σίγουρος ότι εάν συμβεί αυτό, δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα και δεν τίθενται οι συγκεκριμένες πληροφορίες σε κίνδυνο. 

Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πληροφοριών αυτών, καλό θα είναι ο χρήστης να μην προχωρήσει στη χρήση της συγκεκριμένης «Υπηρεσίας». 


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Q

Η Q δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 

Η Q θεωρεί ότι ο χρήστης είναι νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM, μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση στην “Υπηρεσία”. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να γίνει εύκολα ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας SIM με τον πραγματικό δικαιούχο λόγω της υποχρέωσης καταχώρησης προσωπικών στοιχείων με την ενεργοποίησή της.

Η Q διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του λογαριασμού που διατηρεί ο χρήστης όταν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε μορφή όχλησης και γενικότερα ανάρμοστης επικοινωνίας ή όταν υπάρχει παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της “Υπηρεσίας”, ή όταν η χρήση αποτελεί ποινικό αδίκημα. 

Η Q δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε SMS μήνυμα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων. 

Η Q θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των μηνυμάτων. Η διαθεσιμότητα όμως, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί, επειδή μπορεί να επηρεάζεται από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της Q, άλλες αιτίες παρεμβολής ή τον εξοπλισμό του χρήστη.

Η Q δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο (ακόμη και επουσιώδη ή και χωρίς λόγο) να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρης της “Υπηρεσίας”. 

Η Q έχει το δικαίωμα ανάθεσης με υπεργολαβία της εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της ή της μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις σε τρίτους κατά την κρίση της. Εκτός της περίπτωσης τυχόν επιτρεπόμενης ανάθεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο ανωτέρω, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα. 

Η Q δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη από τη χρήση της “Υπηρεσίας”. 

Η Q δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, την αδιάκοπη ή/ και χωρίς σφάλματα λειτουργία της “Υπηρεσίας”.

Η Q δεν ελέγχει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων. 

Η Q δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του χρήστη ή τρίτων από οποιουδήποτε είδους χρήση των μηνυμάτων ή από την αδυναμία πρόσβασης στην “Υπηρεσία, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, τη διακοπή, ή την απώλεια του περιεχομένου τους και γενικά την ύπαρξη κάθε είδους προβλήματος ή λάθους. 

Η Q δεν ευθύνεται όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων λόγω αιτιών πέραν των δυνατοτήτων του ελέγχου της σε λογικό βαθμό και οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα, ανωτέρα βία, κακοκαιρία, πόλεμος, ενέργεια ή παράλειψη κυβερνητικών ή δημόσιων χειριστών τηλεφωνίας ή άλλης αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος ή ανυπολόγιστη αύξηση ή μείωση του τιμαρίθμου και των επιτοκίων της ΕΚΤ. 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι είναι υποχρεωμένος να αξιολογεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων και ότι είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση της “Υπηρεσίας”, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/ και χρησιμότητα του περιεχομένου της. 

Ο χρήστης φέρει ΜΟΝΟΣ αποκλειστική ευθύνη για την αποστολή ή εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών μέσω της “Υπηρεσίας”, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου μηνυμάτων και φωτογραφιών, δεν πρέπει να προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και το υλικό ή η πληροφορία να μην αποστέλλεται, εισάγεται ή ανακτάται χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση η Q επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. 

Ο χρήστης δεν πρέπει να δίνει μέσω αυτής της “Υπηρεσίας” προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμός λογαριασμού Τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας κτλ. τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες στον ίδιο. Για το λόγο αυτό είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για τη διαρροή τέτοιων πληροφοριών.

Ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της “Υπηρεσίας”, καθώς και ότι θα τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση ενέχεται σε αποζημίωση έναντι της Q.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη της μη ανάθεσης, πώλησης εκ νέου, υπενοικίασης ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης των δικαιωμάτων ή ευθυνών του. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση της “Υπηρεσίας” από το χρήστη. Η παραβίαση του συγκεκριμένου περιορισμού με οποιονδήποτε τρόπο, επιτυχή ή όχι, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της παροχής της “Υπηρεσίας” από την Q και την αντιστοιχη διεκδίκηση αποζημίωσης από την εταιρία προς τον ζημιώσαντα (στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια).

Ενδεικτικά ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι ΔΕΝ θα κάνει χρήση της “Υπηρεσίας” για:

 • Να προξενήσει βλάβες σε ανήλικο ή να μεταδώσει / αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ή/ και συναλλακτικά ήθη, καθώς και να παρενοχλήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά ή/ και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων ή την ιδιωτική ζωή τρίτων
 • Να αποκαλύπτει πληροφορίες δικές του ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών ή τρίτων σε συνομιλίες ή με οποιονδήποτε τρόπο
 • Να παραπλανήσει οποιονδήποτε για την προέλευση της “Υπηρεσίας” ή να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Q ή τρίτων.
 • Να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 • Να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 • Να καταχωρήσουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους.

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώνει την Q για κάθε τυχόν θετική και αποθετική της ζημία. Σε περίπτωση που εναχθεί η Q ο χρήστης που παραβίασε τους παρόντες όρους είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στη δίκη που θα ανοιχθεί υπερ της Q, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν. 

Η “Υπηρεσία” απευθύνεται μόνο σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, η Q δεν φέρει καμία ευθύνη.  
Κάθε διαφορά μεταξύ χρήστη και Q ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων κριθεί ότι είναι νομικά άκυρο ή μη εκτελεστό, τότε θεωρείται ότι ο άκυρος ή μη εκτελεστός όρος αντικαθίσταται από έναν έγκυρο και εκτελεστό όρο ο οποίος προσεγγίζει περισσότερο στην πρόθεση του αρχικού όρου και οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις παραμένουν ισχυροί. 

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Q όσον αφορά τους εν λόγω όρους δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή όρο εκτός και αν αυτό αναγνωρίζεται και συμφωνείται εγγράφως από τη Q. 

 
ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ Η΄ ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ Η΄ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ.


Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE

Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

Η Υπηρεσία “Date by InternetQ” (εφεξής  καλούμενη η “Υπηρεσία”) έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε» (εφεξής καλούμενη «INTERNETQ»). Η πρόσβαση του χρήστη στην Υπηρεσία παρέχεται μέσω WAP.

Ο χρήστης πριν από τη χρήση της “Υπηρεσίας”, θα πρέπει να διαβάζει προσεκτικά τους ισχύοντες κάθε φορά όρους χρήσης της Υπηρεσίας και να συμμορφώνεται με αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η από μέρους του χρήστη πρόσβαση και χρήση της “Υπηρεσίας” σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της “Υπηρεσίας”, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη χρήση της. 

Η πρόσβαση στην “Υπηρεσία” γίνεται αφού ο χρήστης επιλέξει “όνομα χρήστη” (username) και δώσει στοιχεία για φύλλο, ηλικία, πόλη, περιγραφή κτλ, όπως αυτά αναφέρονται και γενικότερα έχει δημιουργήσει το προφίλ του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με το κινητό του τηλέφωνο και MSISDN του και υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την INTERNETQ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται, καθώς και για κάθε, ακόμα και πιθανή, παραβίαση ασφαλείας
Οι πληροφορίες για άλλους χρήστες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση ή λαμβάνει κατά τη χρήση της “Υπηρεσίας” εισάγονται από τους εν λόγω χρήστες. Η INTERNETQ δεν επανεξετάζει ούτε επαληθεύει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ενδέχεται να μην είναι αληθείς και ολοκληρωμένες. Επειδή οι πληροφορίες που εισάγει ο χρήστης από επιλογή του,(η καταχώρηση των οποίων δεν είναι υποχρεωτική) ενδέχεται να είναι προσβάσιμες και σε άλλους χρήστες, ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει πληροφορίες για τις οποίες είναι σίγουρος ότι εάν συμβεί αυτό, δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα και δεν τίθενται οι συγκεκριμένες πληροφορίες σε κίνδυνο
Προκειμένου  λοιπόν να αποφευχθεί ο κίνδυνος έκθεσης των πληροφοριών αυτών, καλό θα είναι ο χρήστης να μην προχωρήσει στην χρήση της συγκεκριμένης “Υπηρεσίας".


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της INTERNETQ

Η INTERNETQ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Η INTERNETQ θεωρεί ότι ο χρήστης είναι νόμιμος κάτοχος της κάρτας SIM, μέσω της οποίας γίνεται η πρόσβαση στην “Υπηρεσία. Άλλωστε σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να γίνει εύκολα ταυτοποίηση του κατόχου της κάρτας SIM με τον πραγματικό δικαιούχο λόγω της υποχρέωσης καταχώρησης προσωπικών στοιχείων με την ενεργοποίησή της.

Η INTERNETQ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης του λογαριασμού που διατηρεί ο χρήστης όταν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε μορφή όχλησης και γενικότερα ανάρμοστης επικοινωνίας ή όταν υπάρχει παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της “Υπηρεσίας, ή όταν η χρήση συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η INTERNETQ δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε SMS MMS μηνυμάτων, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους ή προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η INTERNETQ θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της  διαθεσιμότητας των μηνυμάτων. Η διαθεσιμότητα όμως, μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακοπεί, επειδή μπορεί να επηρεάζεται από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο της INTERNETQ, άλλες αιτίες παρεμβολής ή τον εξοπλισμό του χρήστη.

Η INTERNETQ  δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο (ακόμη και επουσιώδη ή και χωρίς λόγο) να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία μέρους ή ολόκληρου της “Υπηρεσίας.

Η INTERNETQ έχει το δικαίωμα ανάθεσης με υπεργολαβία της εκτέλεσης οποιωνδήποτε υποχρεώσεών της ή της μεταβίβασης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις σε τρίτους κατά την κρίση της. Εκτός της περίπτωσης τυχόν επιτρεπόμενης ανάθεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την παράγραφο ανωτέρω, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα.

Η INTERNETQ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη από τη χρήση της “Υπηρεσίας.

Η INTERNETQ δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, την αδιάκοπη ή/ και χωρίς σφάλματα λειτουργία της “Υπηρεσίας.

Η ΙΝΤΕRΝΕΤQ δεν ελέγχει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Επίσης, δεν ευθύνεται για  τυχόν χρήση από οποιονδήποτε παροχέα SMS MMS των προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Η INTERNETQ δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη του χρήστη ή τρίτων από οποιουδήποτε είδους χρήση των μηνυμάτων ή από την αδυναμία πρόσβασης στην “Υπηρεσία ή σε σελίδες WAP, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, τη διακοπή, την κακή ποιότητα λήψης των WAP σελίδων ή την απώλεια του περιεχομένου τους και γενικά την ύπαρξη κάθε είδους προβλήματος ή λάθους.

Η INTERNETQ δεν ευθύνεται όσον αφορά τυχόν παραβίαση των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων λόγω αιτιών πέραν των δυνατοτήτων της ελέγχου σε λογικό βαθμό και οι οποίες περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα, ανωτέρα βία, κακοκαιρία, πόλεμος, ενέργεια ή παράλειψη κυβερνητικών ή δημόσιων χειριστών τηλεφωνίας ή άλλης αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή ραγδαία υποτίμηση του νομίσματος ή ανυπολόγιστη αύξηση ή μείωση του τιμάριθμου και των επιτοκίων της ΕΚΤ για τους οποίους η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη.


Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο των μηνυμάτων και ότι είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιασδήποτε WAP σελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/ και χρησιμότητα του περιεχομένου της.

Ο χρήστης της “Υπηρεσίας” φέρει ΜΟΝΟΣ αποκλειστική ευθύνη για την  αποστολή ή εισαγωγή οποιουδήποτε υλικού ή πληροφοριών μέσω της “Υπηρεσίας”, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου μηνυμάτων και φωτογραφιών, δεν πρέπει να προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και το υλικό ή η πληροφορία να μην αποστέλλεται, εισάγεται ή ανακτάται χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη των εν λόγω δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση η INETERNETQ επιφυλάσσεται παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της.

Ο χρήστης δεν πρέπει να δίνει μέσω αυτής της “Υπηρεσίας” προσωπικά δεδομένα, όπως διεύθυνση κατοικίας, αριθμός λογαριασμού Τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας κτλ., τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ζημίες στον ίδιο. Για το λόγο αυτό είναι ο ΜΟΝΟΣ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ υπεύθυνος για τη διαρροή τέτοιων πληροφοριών.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη της μη ανάθεσης, πώλησης εκ νέου, υπενοικίασης ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης των δικαιωμάτων ή ευθυνών του. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται η πώληση της “Υπηρεσίας” από το χρήστη. Η παραβίαση του συγκεκριμένου περιορισμού με οποιονδήποτε τρόπο, επιτυχή ή όχι, θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό της παροχής της “Υπηρεσίας” από την INTERNETQ και την αντιστοιχη διεκδίκηση αποζημίωσης από την εταιρία προς τον ζημιώσαντα (στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια).

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος παράνομης υποκλοπής ή μετάδοσης των δεδομένων σε τρίτο, πλην του αιτηθέντος από το χρήστη παραλήπτη τους, για λόγους που εκφεύγουν από τη δυνατότητα ελέγχου της INTERNETQ

Ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι θα κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της “Υπηρεσίας”, καθώς και ότι θα τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας. Ενδεικτικά ο χρήστης αποδέχεται, συμφωνεί και συνομολογεί ότι ΔΕΝ θα κάνει χρήση της “Υπηρεσίας” για:

 • να προξενήσει βλάβες σε ανήλικο ή να μεταδώσει / αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων ή που προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων ή που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ή/ και συναλλακτικά ήθη, καθώς και να παρενοχλήσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά ή/ και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων ή την ιδιωτική ζωή τρίτων
 • να αποκαλύπτει πληροφορίες δικές του ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών ή τρίτων σε συνομιλίες ή με οποιονδήποτε τρόπο
 • να παραπλανήσει οποιονδήποτε για την προέλευση της “Υπηρεσίας” ή να ζημιώσει με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της INTERNETQ ή τρίτων.
 • να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 • Να αναρτήσουν ή δημοσιεύσουν περιεχόμενο με πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 • Να καταχωρήσουν προσωπικά δεδομένα τρίτων χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή τους. 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώνει την INTERNETQ για κάθε τυχόν θετική και αποθετική της ζημία. Σε περίπτωση που εναχθεί η INTERNETQ ο χρήστης που παραβίασε ους παρόντες όρους είναι υποχρεωμένος να παρέμβει στη δίκη που θα ανοιχθεί υπερ αυτής, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που του αναλογούν

Οι τρίτοι παροχείς των SMS, MMS μηνυμάτων έχουν την πλήρη (ποινική και αστική) ευθύνη για το περιεχόμενο των SMS, MMS, WAP μηνυμάτων  τους για τη τήρηση όλων των σχετικών νόμων και κανονισμών, τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια, και την εγκυρότητά τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της INTERNETQ. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σελίδες WAP γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παροχείς των σελίδων WAP για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/ και χρήση των SMS, MMS, WAP μηνυμάτων αυτών. ΔΕΝ αναγνωρίζεται και δεν ευθύνεται η INTERNETQ για τυχόν εσφαλμένη χρήση έστω και κατά λάθος της υπηρεσίας, ενώ ο χρήστης αποδέχεται εκ των προτέρων τις σχετικές χρεώσεις αποδεχόμενος τους παρόντες όρους χρήσης.

Η “Υπηρεσία” απευθύνεται μόνο σε ενήλικες χρήστες άνω των 18 ετών. Η χρήση του από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, κάνουν χρήση υπηρεσιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, η INTERNETQ δεν φέρει καμία ευθύνη.

Κάθε διαφορά μεταξύ χρήστη και INTERNETQ ρυθμίζεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των εν λόγω Όρων κριθεί ότι είναι νομικά άκυρο ή μη εκτελεστό, τότε θεωρείται ότι ο άκυρος ή μη εκτελεστός όρος αντικαθίσταται από έναν έγκυρο και εκτελεστό όρο ο οποίος προσεγγίζει περισσότερο στην πρόθεση του αρχικού όρου και οι υπόλοιποι Όροι παραμένουν ισχυροί.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την INTERNETQ όσον αφορά τους εν λόγω όρους δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή όρο εκτός και αν αυτό αναγνωρίζεται και συμφωνείται εγγράφως από τη INTERNETQ.

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με την “Υπηρεσία” Date by Internetq, ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της INTERNETQ 210 8841141 ή στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της WIND

Created with Sketch.