loader
Όροι Διαγωνισμού με τίτλο
«ΚΟΝΤΕΣΤ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ»

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία ή η Εταιρεία») διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «ΚΟΝΤΕΣΤ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»). 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Μαρία Μπαβέα, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 137, Αθήνα, τηλ. 2106428232, είναι η περιγραφή του Διαγωνισμού, των προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτόν, καθώς και ο καθορισμός του τρόπου ανάδειξης των νικητών  και των λοιπών λεπτομερειών που διέπουν τη διεξαγωγή του. Κάθε συμμετέχων ή τρίτος ενδιαφερόμενος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο. 

1. ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1 O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Q στον ακόλουθο σύνδεσμο www.myq.gr

1.2 Η Εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Διαγωνισμό και θα παράσχει η ίδια το έπαθλο στο νικητή αυτού.

1.3 Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, ακόμη και διαρκούσης της εξέλιξης του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται ενδεικτικά να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάξει το προσφερόμενο έπαθλο με άλλο. Σε περίπτωση, που λάβουν χώρα σχετικές τροποποιήσεις, αυτές πρέπει να θα γνωστοποιηθούν  στους ενδιαφερόμενους με σχετική τροποποιητική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Q, στον ακόλουθο σύνδεσμο www.myq.gr, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν την επιλεγείσα αλλαγή χωρίς να απαιτείται καμία άλλη περαιτέρω διατύπωση. 

1.4 Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 10η Ιουνίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. Ο Διαγωνισμός θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και την 10η Ιουλίου 2019 και ώρα 23:59, ενώ διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει τη χρονική διάρκεια ισχύς του, καθώς και να επαναλαμβάνει τη διεξαγωγή του μετά τη λήξη αυτού σε περιοδική βάση.
 
1.5 Ως έπαθλο του Διαγωνισμού ορίζεται ένα ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi Black.

1.6 Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια επαναλάβει τη διενέργεια του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω, δύναται κατά την ελεύθερη κρίση της να ανακοινώσει διαφορετικό έπαθλο.

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει οποιοσδήποτε είναι άνω των 18 ετών, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κατοικεί ή διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα Δυνατότητα συμμετοχής στο Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω  υπό το 1, ενώ τυχόν απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη.

2.2 Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της, οι δικαιοδόχοι (franchisees) και οι εργαζόμενοι τους και τέλος οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.
 
2.3 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η ύπαρξη ενεργούς Q συνδρομής, καθώς και λογαριασμού στην ιστοσελίδα της myQ ή στην αντίστοιχη εφαρμογή myQ app. 

2.4 Περαιτέρω, για να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οι συνδρομητές της Q θα πρέπει να πραγματοποιήσουν διαδικτυακά κάποια ενέργεια που συνέχεται με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Q, όπως είναι για παράδειγμα η online ανανέωση χρόνου ομιλίας, η ενεργοποίηση πακέτου, η εγγραφή στο myq.gr κ.α. Οι σχετικές ενέργειες διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας myQ στον ακόλουθο σύνδεσμο  www.myq.gr ή μέσω της εφαρμογής myQ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος περιγράφεται αναλυτικά στο www.myq.gr. Σε περίπτωση εκ νέου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, οπότε και η Διοργανώτρια καθορίσει ως προϋπόθεση συμμετοχής στο Διαγωνισμό  την ενεργοποίηση ενός πακέτου προσφοράς, το οποίο έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, προς αποφυγή αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία ενεργοποίησης και λήξης του πακέτου προσφοράς δεν ταυτίζονται με την ημερομηνία έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού. 

2.5 Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Ειδικότερα, για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες καλούνται να καταχωρήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να επιλέξουν username και password για να δημιουργήσουν προφίλ/λογαριασμό στο myQ. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ενεργούς διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και myQ αριθμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ότι, εφόσον ο συμμετέχων κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του είναι συνδεδεμένος στο λογαριασμό που διατηρεί στο myQ περιττεύει η συμπλήρωση των στοιχείων του, καθώς αυτά είναι ήδη αποθηκευμένα στο σχετικό λογαριασμό που διατηρεί.  Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στην WIND να ακυρώσει την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. 

2.6 Κάθε συμμετέχων δύναται να συμμετέχει στον Διαγωνισμό με μία και μόνη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των προσώπων ώστε να είναι δυνατή η αποστολή των επάθλων στην σωστή διεύθυνση.

2.7 Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε σχετική λίστα (βάση δεδομένων) που θα διατηρεί  η Διοργανώτρια Εταιρεία. 

2.8 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και ειδικότερα την επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου της www.myq.gr και τη διενέργεια επίσης διαδικτυακά κάποιας ενέργειας που συνέχεται με τα προϊόντα και υπηρεσίες της Q, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 2.4. 

3. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ, ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΩΡΩΝ

3.1 Η ανάδειξη του ενός (1) νικητή και των 3 αναπληρωματικών θα πραγματοποιείται μέσω του διαδικτυακού εργαλείου random.org στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας μετά την εκπνοή ενός ημερολογιακού μήνα, διαρκούντος του οποίου  θα είναι ενεργός ο Διαγωνισμός. 

3.2 Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί στη σελίδα της Q  στο Facebook https://el-gr.facebook.com/Qkiniti/ , κάτω από την σχετική ανάρτηση ενημέρωσης διεξαγωγής του διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της επιβεβαίωσής του. 

3.3 Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας του Διαγωνισμού, δύναται να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση. 
(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους.
(γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ελλιπές ή ψευδές.
(δ) σε κάθε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, καθώς και δεν αποδεχθούν το δώρο του εντός του χρονικού διαστήματος των σαράντα οκτώ (48) ωρών μετά την προσήκουσα ενημέρωσή τους.

3.4 Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από αυτήν θα επιχειρείται από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο, συνεργάτες της Διοργανώτριας Εταιρείας επικοινωνία με τον νικητή με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά, με σκοπό την ενημέρωση τους για τον τρόπο πίστωσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Εάν η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή δεν καταστεί δυνατή εντός δύο εργάσιμων ημερών ή ο νικητής αρνηθεί για οιοδήποτε λόγο την πίστωση του επάθλου που του αντιστοιχεί, εντός του χρονικού διαστήματος σαράντα οκτώ (48) ωρών, μετά την προσήκουσα ενημέρωσή του, τότε ο υπάλληλος ή ο εντεταλμένος συνεργάτης της Διοργανώτριας Εταιρείας δύναται, χωρίς καμία άλλη διατύπωση να επικοινωνήσει με τον 1ο αναπληρωματικό νικητή κ.ο.κ.

3.5 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται και η τελευταία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. 

3.6 Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Διοργανώτριας Εταιρείας. Ως εκ τούτου ως προς την ανάλωση του επάθλου, εφόσον αυτό αποτελεί προϊόν ή  υπηρεσία της Διοργανώτριας Εταιρείας ισχύουν όλοι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που περιγράφονται στις οικείες συμβάσεις που υπογράφει η Εταιρεία με τους πελάτες της. 

3.7 Το έπαθλο αποδίδεται πάντοτε σε συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσεται με άλλο είδος, ούτε δίδεται η αξία του σε χρήματα ή άλλως.  Επισημαίνεται δε, ότι τα δώρα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα που απεικονίζονται σε οποιοδήποτε προωθητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είτε στην ιστοσελίδα της Q (www.myq.gr) είτε σε άλλα διαδικτυακά μέσα, όπου διαφημίζεται η Διοργανώτρια Εταιρεία. 

4. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ 

4.1 Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και κατανοούν πλήρως ότι η συμμετοχή τους  διέπεται από αυτούς, καθώς και εν γένει από τους νόμους του ελληνικού κράτους. Η μη ακριβής τήρηση αυτών, καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο εκδήλωση επιφύλαξής ή/και αντίρρησης σε σχέση με αυτούς αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

4.2 Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι: 
(α) πληρούν τις προβλεπόμενες στον υπό 2 όρο της παρούσας προϋποθέσεις συμμετοχής,
(β) δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται με οποιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά τους από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό.
(γ) οι πληροφορίες που καταχωρούνται από τους ίδιους στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι αληθείς, ακριβείς, ότι έχουν τη σχετική εξουσία διάθεσης επ’ αυτών.
(δ) η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει σχετικά τις απαραίτητες άδειες.
(ε) τα προσωπικά στοιχεία τους, που θα κληθούν να παρέχουν σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές,  όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση,  είναι ακριβή και αληθή.
(στ) η συμμετοχή τους είναι σύμφωνη με τη σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους για την προβολή του εκάστοτε προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει τον κατάλογο των νικητών, των επιλαχόντων και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Διαγωνισμό, για διαφημιστικούς σκοπούς. Η συμμετοχή παρέχει αυτομάτως αναφορικά με τα προαναφερόμενα και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία οικονομική αξίωση ή απαίτηση των συμμετεχόντων και χωρίς την καταβολή σε αυτούς οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
 (η) παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι πρέπει να αποκλειστούν από το Διαγωνισμό για κάποιον από τους προβλεπόμενους στους παρόντες Όρους λόγο. 

5. ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1 Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό. Σε καμία περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία ή οι συνεργάτες της δε μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (π.χ. άμεση έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των συμμετεχόντων. Ρητά διευκρινίζεται ότι οιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) ή ηθική βλάβη προκληθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες ή σε τρίτο, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του συμμετέχοντος, από την συμμετοχή του οποίου προκλήθηκε η ζημία ή η ηθική βλάβη.

5.2 Αν η Διοργανώτρια Εταιρεία πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο την ύπαρξη συμμετοχής που προσβάλλει την προσωπικότητα, την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση της επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, εγείρει νομική ευθύνη ή παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση: 
(α) να διαγράψει άμεσα τη συμμετοχή που περιέχει το συγκεκριμένο περιεχόμενο,
(β) να απορρίψει τη συμμετοχή, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή του συμμετέχοντα,
(γ) να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση της νόμιμο μέτρο, για την άρση της συγκεκριμένης προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον, και την αποτροπή της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

5.3 Τις αντίστοιχες υπό 5.2 εξουσίες διατηρεί και στις περιπτώσεις όπου κάποιος συμμετέχων, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, έχει χρησιμοποιήσει (ή πιθανολογείται να έχει χρησιμοποιήσει ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί  κάποιον από τους παρόντες Όρους.

5.4 Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
6.1 Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του/των δώρου/ων που αποτελούν αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη αστική ή ποινική απέναντι στους συμμετέχοντες, τους νικητές  ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και για τη διακοπή, τη δυσλειτουργία, την καθυστέρηση της εξέλιξης του εκάστοτε Διαγωνισμού.

6.2 Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες Χρήστες  αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, ούτε και νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του εκάστοτε λήξαντος Διαγωνισμού , είτε οιαδήποτε αποζημίωση. 

6.3 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, η οποία και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών.

7. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

7.1 Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει τον εκάστοτε Διαγωνισμό ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο αυτού. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους θα γνωστοποιείται στο κοινό σύμφωνα με τον όρο 1.3 του παρόντος ή/και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

7.2 Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης των συμμετεχόντων στο διαδικτυακό τόπο του της myQ, σε οποιαδήποτε αιτία και αν ανάγονται τα σχετικά προβλήματα, όπως ενδεικτικά, σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού τους (ανωτέρα βία), σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

8. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων χρηστών ισχύουν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα στους Όρους χρήσης του myQ, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.myq.gr/gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/

9.2 Ειδικά όσον αφορά στους νικητές του εκάστοτε Διαγωνισμού και στους τυχόν αναπληρωματικούς νικητές, η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των δώρων. Το σχετικό αρχείο θα διατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.

9.3 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω μηνύματος στο qdigital@wind.gr.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους Διαγωνισμούς που διέπονται από τους παρόντες, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.